phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Studijní programy bakalářského studia

100946 Dřevěné stavby

104122 Tvorba a konstrukce nábytku

pro studenty Detašovaného pracoviště TU - DF Zvolen ve Volyni

 

Stupeň vysokoškolského studia: I. (bakalářský) - titul Bc. 

 • Forma studia: externě distanční
 • Délka studia: 3 roky
 • Garanti studijního programu: prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., doc. Ing. Nadežda Langová, PhD.

 

Bližší informace o tříletých bakalářských programech pod hlavičkou TU Zvolen

Stanovisko Autorizační rady ČKAIT k uznávání vzdělávání

 

Vzhledem k podobnosti akreditovaných programů TU Zvolen a VOŠ Volyně je umožněno studentům denního studia VOŠ Volyně oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce souběžně studovat externí formou jeden ze dvou bakalářských programů Dřevěné stavby a Tvorba a konstrukce nábytku na Detašovaném pracovišti Dřevařské fakulty TU Zvolen přímo ve Volyni.

 

Přijatí studenti absolvují tři roky bakalářského studijního programu ve Volyni, kde bude výuka průběžně realizovaná distančním způsobem s navazujícími přednáškami a konzultacemi v rozsahu jednoho týdenního soustředění ročně (vždy v lednu). Výuka bude probíhat i ve Zvolenu (přednášky, laboratorní cvičení, konzultace) ve stejném rozsahu jednoho týdne ročně (červen/červenec). Výuka ve všech ročnících z velké části probíhá ve Volyni, včetně závěrečných bakalářských zkoušek. Absolvent bakalářského studia může pokračovat ve dvouletém inženýrském stupni vysokoškolského studia na navazujících studijních programech na TU ve Zvolenu anebo na univerzitách v České republice resp. jinde v zahraničí.

 

Profil absolventa

Absolvent bude schopný tvořivě a adaptabilně vykonávat činnosti spojené s předvýrobní a projektovou přípravou, realizací, oceněním a certifikací dřevařských výrobků a s jejich uplatněním na trhu. Jako nevyhnutelný teoretický základ získá přehled o vlastnostech dřeva, o dřevěných materiálech a dřevařských technologiích a jejich zhodnocení ve dřevařských výrobcích. Po absolvování bakalářského studia získá titul bakaláře s označením Bc. a je schopný v pokračovat ve studiu na příbuzných oborech inženýrského studia.

 

Získá vědomosti:

 • ze základních přírodovědných disciplín,
 • z nauky o dřevě a technologii zpracování dřeva,
 • z konstrukce a navrhování dřevostaveb, nábytku a stavebně-truhlářských výrobků,
 • v oblasti technologií výroby nábytku, stavebně-truhlářských výrobků a dřevostaveb,
 • z ekonomie podniku a základů podnikání,

 

Získá schopnosti:

 • samostatně a tvořivě řešit úlohy technické přípravy a realizace dřevařských výrobků,
 • projektovat a prezentovat výrobky prostřednictvím PC,
 • efektivně komunikovat (asertivita, jazykové schopnosti, marketing).

 

Uplatnění absolventa

 • v předvýrobní přípravě výroby, v projekci,
 • v projektovém managementu (příprava, zabezpečení a realizace zakázek menšího rozsahu např. jednoduché stavby, zařízení interiérů, stavebně truhlářské výrobky)
 • složky kontroly kvality,
 • zkušebnictví,
 • pokračování ve vyšších stupních studia v příbuzných oborech (dřevařství, stavebnictví...).
 • podle vyjádření většiny firem z oboru jsou absolventi prakticky orientovaného programu po krátkém zapracování plnohodnotně zařazeni na odpovídající pracovní pozice (často mnohem dříve než jejich vrstevníci pouze s teoretickým vzděláním)

 

Přijímací řízení

Výhodou pro přijetí k externímu studiu na TU Zvolen je absolvování tříleté denní formy studia oboru "Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce" na VOŠ Volyně. Vláda Slovenské republiky schválila úhradu za externí studium a rozhodnutím vedení Dřevařské fakulty TU Zvolen byla úhrada stanovena nejnižší možnou částkou 250 Euro za školní rok.

 

Vyšší odborná škola Volyně prostřednictvím firem, které úzce spolupracují se školou, pomůže studentům denní formy vzdělávání s částečnou kompenzací nákladů spojených se školným (pořízení studijní literatury, úhrada jízdného na letní soustředění do Zvolena atd.) V každém akademickém roce získává řada studentů bakalářských programů motivační stipendium ve výši 300 Euro.

 

Přijímací řízení bude provedeno na základě výsledků předchozího studia a přijímacího pohovoru na vyšší odbornou školu a proběhne v areálu VOŠ Volyně pátek 8. září 2023 v dopoledních hodinách.


Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu

Kontaktní adresa:

Technická univerzita vo Zvolene

T.G.Masaryka 2117/24

960 01 Zvolen

tel. +421 45 5206111

http://www.tuzvo.sk/

 

Informace o motivačním stipendiu ve výši 300 € pro studenty bakalářského programu

ŠTUDIJNÉ PLÁNY PROGRAMOV I. a II. STUPEŇ ŠTÚDIA, AKADEMICKÝ ROK 2023/2024