phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Nízkoenergetické a pasivní objekty - denní forma

(studium zakončené absolutoriem)


- tříletá denní forma studia se vzdělávacím programem schváleným Akreditační komisí MŠMT v modulárním uspořádání s kreditovým systémem od 1.září 2013.


Vzdělávací program Nízkoenergetické a pasivní objekty reaguje na návrh směrnice o energetické náročnosti budov, který schválila Evropská komise v listopadu 2008 a který je v souladu s dlouhodobými strategickými cíli snižování emisí a zlepšování energetické efektivnosti. Po schválení návrhu následně Evropský parlament schválil 18. května 2010 novou směrnici, která vstoupila v platnost 8. července 2010. Jedním z hlavních důvodů, které vedly k vydání tohoto dokumentu, bylo zjištění, že podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích Evropské unie je 40 % a podíl na emisích CO2 tvoří téměř 36 %.


Z uvedených důvodů snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů v budovách koresponduje i se záměrem snižováním emisí skleníkových plynů. V návaznosti na uvedené skutečnosti Evropská unie přijala závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20% v porovnání oproti roku 1990, snížit ve svých zemích spotřebu energie o 20% a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů (tzv. cíle „20-20-20"). Tento dokument ukládá členským státům povinnost zajistit do 31. prosince 2020 při navrhování všech nových budov téměř nulovou spotřebu energie (u nových budov využívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci dokonce do 31. prosince 2018). Současně se předpokládá zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov a podpory zavádění inteligentních měřících systémů při nové výstavbě nebo větších změnách stávajících budov.

Firmy vyhledávají odborníky se schopnostmi komunikace v cizích jazycích, zasvěcené do problematiky výpočetní techniky a ekonomiky. Výše úplaty za vzdělávání byla stanovena vyhláškou MŠMT a jedná se o částku 3 000 Kč za rok.


Organizace studia

Vyšší studium oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce je tříleté. Výuka je členěna na přednášky, semináře a cvičení a probíhá podobnou formou jako studium vysokoškolské se zavedeným kreditovým systémem. Klasifikace je šestistupňová.

Společenská potřeba vzdělávacího programu vychází z doporučení expertů OECD z listopadu roku 2006, kde bylo konstatováno, že Česká republika má malý podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Vyšší odborná škola splňuje všechny parametry terciárního vzdělávání a doslovně naplňuje parametry mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 5B a EQF 6. Vedle praktického zaměření má i úzkou spolupráci s příbuznou vysokou školou.


Uplatnění absolventů

Absolvent bude schopen vykonávat kvalifikované práce ve všech oblastech návrhu, projekční přípravy, konstrukčního řešení a realizace nízkoenergetických a pasivních objektů. Bude seznámen se zásadami navrhování těchto objektů, technologickými postupy při jejich výstavbě či výrobě a všemi tematickými okruhy, důležitými pro záruku kvality stavby od prvního návrhu až po finální realizaci projektu pasivního domu.

Nejdůležitějšími tematickými okruhy jsou architektonické a konstrukční řešení, větrání a vytápění, obálka budovy, výplně otvorů, tepelné mosty, neprůvzdušnost, výpočet energetické náročnosti a optimalizace návrhu pomocí výpočetní techniky, provádění stavby a ekonomika.


Nosnými moduly jsou stavitelství, architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty, typologie, energetická náročnost budov, projekt, certifikace a měření, základy práva, technická zařízení budov, počítačové projektování, stavební konstrukce, dřevostavby, výplně otvorů.


Přijímací řízení a uzávěrky přihlášek


Soubory ke stažení:


Nízkoenergetické a pasivní objekty

Vyšší odborná škola ve Volyni - obecné informace


Učební plán oboru nízkoenergetické a pasivní objekty - denní forma