phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni

je státní škola s právní subjektivitou. Od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu žáků technických oborů a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole se připravují v některých oborech žáci z celé České republiky, většina žáků však přichází z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a Vysočiny. Budova školy byla postavena v letech 1931 až 1933 ve funkcionalistickém stylu a je umístěna v přírodním čtyřhektarovém areálu na okraji města a byla v roce 2010 kompletně zrekonstruována. Od 1.září 2005 je na škole zřízeno Detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu, prostřednictvím něhož škola získává okamžitý přístup k nejnovějším poznatkům a technologiím v oborech zpracování dřeva a dřevostaveb.

Obory: Vyšší odborná škola

- tříletá denní forma vyššího odborného vzdělání v oboru

- čtyřletá dálková forma vyššího odborného vzdělání v oboru

 

Obory: Střední průmyslová škola

- čtyřletá denní forma středního vzdělání s maturitní zkouškou v uměleckém oboru

- čtyřletá denní forma středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování dřeva

s využitím CNC technologií
- čtyřletá denní forma středního vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebních oborech


Soubory ke stažení:
Střední průmyslová škola - základní informace
Vyšší odborná škola - základní informace

Historické mezníky z kroniky školy

Úryvek ze zakládací listiny průmyslové školy ve Volyni

Léta Páně tisícího osmistého šedesátého čtvrtého za panování krále Františka Josefa a vladařství náměstka jeho v království Českém Richarda hraběte Belcrediho, když obec Volyňskou spravovali purkmistr Jan Hödl a radové Jáchym Minibergr, František Harmach a Dr. Václav Niklas a když nad touto správou bděli výborové: Vojtěch Majer, Kajetán Kafka, Hynek Votava, Jan Alter, Jan Lom, Jindřich Fiala, Josef Prokop, Antonín Prokop, Tomáš Mařík, Filip Vanžura, Josef Prušák, Josef Lom, Felix Uhlík a František Boháč, když o duchovní správu péči měl děkan P. František Gundermann bylo ustavičně u veřejném mínění nářky na kleslost zanedbaného řemeslnictva Českého slyšeti a obcím kladeno na srdce, aby školy proň zakládaly. Tedy obec Volyňská byla první v Čechách, která nahlížíc potřebu školy průmyslové na návrh Vojtěcha Majera v zasedání zastupitelstva městského dne 3. září 1864 o zřízení takové školy jednohlasně se usnesla.

Dr. Majer, ředitel pražské průmyslové školy byl o radu požádán, s kterou ochotně radě městské přispěl. V sezení zastupitelstva dne 15. září předložil osobně plán průmyslové školy, který jednohlasně schválen byv později tiskem vyšel. Plán ten zní:

Návrh ku zřízení jednotřídní denní průmyslové školy sestavený od Dr. Antonína Majera pro město Volyni na školní rok 1865:

Účel takové školy jest, přiměřeně zaměstnávati a na živnosti připravovati mládež, která po zákonu rokem dvanáctým ve venkovských městech našich národní škole odrůstá. Zasedáni v nejvyšší třídě městské školy po dvě-tři i více let nevidí se býti dosti prospěšným; na druhé straně ukazuje zkušenost, že není radno před rokem čtrnáctým dětí k řemeslům určovati, jednak proto, že dříve učeníků k řemeslu vlastně ani se užíti nedá a že se jich pak právě za tou příčinou užívá k věcem, které řemeslu neprospívají ba ani s ním nesouvisí, ano které zcela opačný výsledek mívají, poněvadž ducha, v tomto věku zvláště čilého, otupují a ku průmyslnému vedení živnosti pak docela nezpůsobilého činí."

Jednotřídní průmyslová škola

V době vzniku v roce 1864 zněl název školy "Jednotřídní průmyslová škola ve Volyni". Škola měla za úkol vzdělávat a vychovávat řemeslníky ze širokého okolí. Zpočátku škola vychovávala dorost pro různá řemesla a později také do ní chodili dospělí řemeslníci doplnit si vzdělání (např. zimní kurzy pro příslušníky řemesel stavebních od r. 1906). Vzhledem k tomu, že v okolí působilo hodně řemeslníků truhlářů, tesařů a zedníků, škola se postupně zaměřila na obory stavební a dřevozpracující.

Zemská průmyslová škola

V roce 1923 byly dosavadní zimní stavební kurzy zreorganizovány na mistrovskou školu stavební se zimním semestrálním vyučováním pro vyučené zedníky od sedmnácti let (později i pro dívky) a řemeslnická škola byla zrušena. Místo ní byla v roce 1924 zřízena odborná škola truhlářská, která poskytovala nejméně čtrnáctiletým žákům celoroční vyučování trvající tři roky, přičemž vysvědčení na odchodnou ze školy bylo rovnocenné s průkazem o vyučení se řemeslu. Přijímáni byli hoši i dívky. Obě tyto části byly na sobě nezávislé pod názvem "Zemská průmyslová škola ve Volyni". V roce 1933 začala výuka v nově vybudovaném komplexu, který byl vystavěn podle plánů Ing. Vladimíra Wallenfelse a Ing. arch. Františka Fialy. V těchto prostorách sídlí škola dodnes. I po roce 1945 zde pokračovala výuka truhlářů, tesařů a stavařů.

Střední průmyslová škola

V roce 1951 začíná výuka ve čtyřletém oboru pozemní stavitelství, v roce 1953 ve čtyřletém oboru technická zařízení budov, v roce 1960 ve čtyřletém oboru truhlářství (od r. 1984 nábytkářství) a v roce 1969 ve čtyřletém oboru dřevařství.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Od roku 1996 začíná výuka na vyšší odborné škole v oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce se dvěma specializacemi:

  • tvorba nábytku a navrhování interiérů
  • dřevěné konstrukce (dřevostavby)


Počínaje školním rokem 2000/2001 byl na střední průmyslové škole zaveden ke čtyřem stávajícím oborům obor nábytkářská a dřevařská výroba, který umožňoval oddálit profesní specializaci v přípravě na povolání v celém rozsahu problematiky zpracování dřeva. Od školního roku 2006/2007 byly všechny tři dřevozpracující obory nahrazeny školním vzdělávacím programem Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce s možností volby studijního zaměření po druhém ročníku studia. Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena výuka v uměleckém oboru design interiéru.

Škola dnes vědomě navazuje na tradičně vysokou úroveň českého odborného školství a na svou historii, k níž se hrdě hlásí. I v budoucnosti chce škola vzdělávat a vychovávat odborníky pro oblast zpracování dřeva a stavebnictví, kteří budou navazovat na úspěchy více než dvanácti tisíc svých předchůdců, zdejších absolventů.